Φυγειν μεν ουν χρη πολεμον οστις ευ φρονει

phygein men oun chre polemon ostis eu phronei - den krieg muss also meiden, wer vernünftig ist